Att skapa en positiv misstagskultur

med Fredrik Emmerfors från Hjärnambassaden

Alla människor begår misstag och misstag sker i alla verksamheter.

Hur förberedda är ni?

Den här halvdagen handlar om hur ni skapar tillit, trygghet och säkerhet på er arbetsplats.

Är detta din arbetsplats?

Misstag i verksamheten upptäcks ibland
av en slump efteråt.

Medarbetarna vågar inte självmant
erkänna sina misstag.

Allvarliga misstag har redan skett och kunde troligen ha undvikits om andra,
mindre misstag hade uppmärksammats i ett tidigare skede.

När misstag sker utreds sällan orsaken ordentligt.

Skulle ni vilja att:

• alla medarbetare, även ledningen,
kunde känna sig trygga?

• arbetsplatsen blev säkrare och
drabbades av färre misstag?

• medarbetarna kände tillit och
var öppna med sina misstag?

• ni tillsammans undersökte orsakerna till att
vissa misstag trots allt sker?

I upplägget för halvdagen ingår:

- teoriavsnitt kring misstag och misstagskultur.

- workshop i grupper, där medarbetarna diskuterar och gör egna analyser.

- gemensam slutdiskussion och utvärdering.

Processen syftar till att ni ska kunna svara på två frågor:

1) Präglas er arbetsplats av en positiv eller negativ misstagskultur?

2) Vad kan ni göra för att utveckla er misstagskultur, för en tryggare och säkrare arbetsplats?

Group think

Inkluderat i halvdagen är även ett teoriavsnitt + workshop i grupper om s.k. "group think" –
skadliga gruppmekanismer som hänger tätt samman med misstagskulturen.

Sammanställning och uppföljning

Svaren och slutsatserna från dagen sammanställs av Fredrik Emmerfors.

Denna sammanställning bildar sedan underlag för en uppföljande och
utvärderande coaching-session tillsammans med beställaren.

Workshopen kring "group think" resulterar i en checklista för varje grupp.
Checklistorna utgör sedan grunden för vidare arbete i vardagen.

Sagt om denna halvdag kring misstagskultur:

Hjärnambassaden online